Pracownicy

mgr Mateusz Sobeczko

 

Dr Mateusz Sobeczko – urodzony w Rydułtowach, historyk, archiwista i podróżnik. Jest absolwentem Historii specjalność archiwalna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 2011 roku ukończył także Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Pedagogiczne. W dniu 23 września 2014 roku obronił rozprawę doktorską pod tytułem: „Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Katowicach wobec Kościoła katolickiego w latach 1970-1980” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskując tym samym stopień doktora nauk humanistycznych. Działa w „Stowarzyszeniu Humanistycznym: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy”. Organizator licznych konferencji i innych wydarzeń naukowych. Autor kilkunastu publikacji naukowych, w tym m.in. monografii Miejsce dekanatu pszowskiego w diecezji katowickiej w latach 1924-2004. Katowice 2012; współautorem książki „Jo był ukradziony”. Tragedia Górnośląska. Ziemia rybnicka. Katowice-Rydułtowy 2016 oraz autorem monografii Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Katowicach wobec Kościoła katolickiego w latach 1970-1980, Katowice 2017. Od 2012 roku jest pracownikiem Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach. W latach 2012-2014 oraz 2016-2017 pracownik naukowy w Zakładzie Historii Najnowszej po 1945 roku Instytutu Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jego zainteresowania badawcze skupiają się w kręgu historii Kościoła katolickiego, historii Śląska i okresu PRL-u. Zajmuje się stosunkami państwo-Kościół w czasie PRL-u. Prowadzi badania nad historią turystyki. Innym polem badawczym jest kultura, nauka i sztuka okresu po 1945 roku.

Do zainteresowań pozanaukowych należy malarstwo, muzyka oraz podróże.   

 

Publikacje:

Monografie:

 1. Miejsce dekanatu pszowskiego w diecezji katowickiej w latach 1924-2004, Katowice 2012, ss. 178.
 2. „Jo był ukradziony”. Tragedia Górnośląska. Ziemia rybnicka, (współautor K. Miroszewski), Katowice-Rydułtowy 2016, ss. 175.
 3. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Katowicach wobec Kościoła katolickiego w latach 1970-1980, Katowice 2017, ss. 323.

Artykuły:

 1. Ponad granicami. Budowa nowej socjalistycznej rzeczywistości przez polskie władze komunistyczne w latach 1945-1989, [w:] Problematyka granic w refleksji społeczno-humanistycznej, pod red. M. Kornackiej, G. Libora, M. Szpoczek-Sało, Katowice 2012, ss. 49-66.
 2. Zarys historii Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 2013, nr 54, ss. 159-172.
 3. Bronisław Zyska (1924-2006), „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 2013, nr 54, s.105.
 4. Między konformizmem a kontestacją. Polskie społeczeństwo wobec budowy nowej socjalistycznej rzeczywistości przez władze komunistyczne w latach 1945-1989, [w:] Innowacja, transformacja, zmiana, „Pisma Humanistyczne” 2013, nr XI, pod red. T. Okraski, J. Łapaj, M. Michniowskiej, A. Muszyńskiej, T. Pawlik, ss. 39-55.
 5. Biskup Herbert Bednorz (biogram), [w:] Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku, pod red. J. Mokrosza i M. Węckiego, Katowice-Rybnik 2014, ss. 233-234.
 6. Kościół, człowiek, praca. Postawa biskupa Herberta Bednorza wobec najważniejszych spraw diecezji katowickiej, [w:] Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku, pod red. J. Mokrosza i M. Węckiego, Katowice-Rybnik 2014, ss. 235-246.
 7. Warunki mieszkaniowe w PRL-u na przykładzie pracowników Centrum Badań Naukowych PAN w województwie katowickim w Zabrzu (1968-1974), „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 2014, nr 55, ss. 199-214.
 8. Nabytki Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach w 2014 roku, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 2014, nr 55, ss. 215-220.
 9. Zwalczanie budownictwa sakralnego przez władze komunistyczne na Górnym Śląsku na przykładach Jastrzębia-Zdroju, Tychów i Katowic w latach 1970-1980, jako próba przebudowy i „laicyzacji” przestrzeni publicznej, [w:] Czas i przestrzeń w refleksji humanistyki i nauk społecznych, „Pisma Humanistyczne” 2014, nr XII, pod red. T. Okraski, J. Łapaj, M. Michniowskiej, A. Muszyńskiej, T. Pawlik, I. Bijak, K. Ciborowskiego, ss. 315-337.
 10. Życie i działalność Stanisława Kossutha (1893-1968), „Zeszyty Myszkowskie” 2015, nr 2, ss. 145-152.
 11. Żory w zasobie Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach, „Kalendarz Żorski 2016” 2016, ss. 19-23.
 12. Wojenne losy naukowców na podstawie materiałów zgromadzonych w Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Katowicach, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 2015, nr 56, ss. 220-234.
 13. Materiały do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku w zasobie Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Katowicach, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 2015, nr 56, ss. 235-239.
 14. Kazimierz Popiołek (biogram), [w:] Oni tworzyli obraz Górnego Śląska w XX wieku, pod red. A. Kubicy i J. Mokrosza, Katowice-Rybnik 2017, ss. 127-128.
 15. „Człowiek związany z ziemią Górnego Śląska”. Wizja Śląska i Ślązaków w pracach naukowych prof. Kazimierza Popiołka, [w:] Oni tworzyli obraz Górnego Śląska w XX wieku, pod red. A. Kubicy i J. Mokrosza, Katowice-Rybnik 2017, ss. 129-137.
 16. Sposoby spędzania wolnego czasu przez naukowców na podstawie zasobu Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 2016, nr 57, ss. 158-172.
 17. Stosunki wyznaniowe, [w:] Żory 1945-1989. Monografia historyczna, pod red. K. Miroszewskiego, Żory 2017, ss. 251-308.
 18. Działalność edukacyjna i popularyzacyjna archiwów na przykładzie doświadczeń Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach, [w:] Educare necesse est – ale jak i dlaczego? Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, pod red. V. Urbaniak, Warszawa 2017, ss. 211-214.
 19. Pszów jako centrum religijne ziemi rybnicko-wodzisławskiej, „Turystyka historyczna”, t. 1, pod red. Z. Hojki, K. Nowaka, Katowice 2017, ss. 148-163.
 20. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Katowicach wobec Kościoła katolickiego w latach 1970-1980, (artykuł w druku).
 21. Powstańczy epizod w życiorysie Włodzimierza Burzyńskiego. Materiały do dziejów Powstań Śląskich i plebiscytu w spuściźnie Włodzimierza Burzyńskiego, (artykuł w druku).
 22. Praktyka gromadzenia i opracowywania dokumentacji elektronicznej w instytucjach Polskiej Akademii Nauk będących pod nadzorem Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach, (artykuł w druku).
 23. Władza komunistyczna wobec Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, (artykuł w druku).
 24. Lwowskie „korzenie” śląskich naukowców na podstawie zasobu Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach, (artykuł w druku).